Home > Uncategorized > Tuổi hợp, tuổi xung?

Tuổi hợp, tuổi xung?

Gần đây rất nhiều người bạn Tân Dậu của tôi than phiền về việc khó tìm người “hợp tuổi”, lên internet tìm thử thông tin tôi tìm được bài này, thấy hay hay post lên đây cho mọi người tham khảo, bạn nào nghiên cứu thấy thích thì mừng. Nếu không, thì cũng đừng bận tâm nhé… Cái này chỉ là giải trí xem để biết không mang ý nghĩa là truyền bá mê tín dị đoan.

Để coi tuổi vợ chồng hay bạn bè có xung khắc nhau không thường thì thầy bói dựa vào 3 điểm chính sau:

1. Tuổi gồm có 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, v.v….gọi là THẬP NHỊ CHI.

2. Mạng gồm có 5 mạng :Kim, Hoả,Thuỷ, Mộc, Thổ gọi là NGŨ HÀNH.

3. Cung mỗi tuổi có 2 cung, gồm có cung chính và cung phụ.
Cung chính gọi là cung sinh cung phụ gọi là cung phi.
Cùng tuổi thì nam nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau.

Hai tuổi khắc nhau vẫn có thể ăn ở với nhau được nếu như cung và mạng hoà hợp nhau.

Ngoài ra người ta còn dựa vào thiên can của chồng và tuổi của vợ để đoán thêm.
Thiên can là 10 can gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ ,Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Bây giờ ta xét về tuổi trước.

Lục Xung : Sáu cặp tuổi xung khắc nhau.
Tý xung Ngọ ; Sửu xung Mùi; DẦn xung Thân; Mão xung Dậu; Thìn xung Tuất; Tỵ xung Hợi. Xung thì xấu rồi

Lục Hợp : Sáu cặp tuổi hợp nhau.
Tý Sửu hợp; Dần Hợi hợp, Mão Tuất hợp, Thìn Dậu hợp, Tỵ Thân hợp, Ngọ Mùi hợp

Tam Hợp : Cặp ba tuổi hợp nhau.
Thân Tý Thìn; Dần Ngọ Tuất; Hợi Mão Mùi; Tỵ Dậu Sửu.

Lục hại : Sáu cặp tuổi hại nhau (không tốt khi ăn ở, buôn bán…với nhau)
Tý hại Mùi; Sửu hại Ngọ; Dần hại Tỵ; Mão hại Thìn;
Thân hại Hợi; Dần hại Tuất.

Nếu tuổi bạn với ai đó không hợp nhau thì cũng đừng lo vì còn xét đến mạng của mỗi người (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ)

Bạn nhớ nguyên tắc này : Tuổi chồng khắc vợ thì thuận; Vợ khắc chồng thì nghịch (xấu)
Thí dụ vợ mạng Thuỷ lấy chồng mạng Hoả thì xấu, nhưng chồng mạng Thuỷ lấy vợ mạng Hoả thì tốt. Vì Thuỷ khắc Hoả, nhưng Hoả không khắc Thuỷ mà Hoả lại khắc Kim

Sau đây là ngũ hành tương sanh.(tốt)

Kim sanh Thuỷ; Thuỷ sanh Mộc; Mộc sanh Hoả; Hoả sanh Thổ; Thổ sanh Kim (tốt)

Như vậy chồng mạng Thuỷ lấy vợ mạng Mộc thì tốt; vợ được nhờ vì Thuỷ sanh Mộc. Vợ mạng Hoả lấy chồng mạng Thổ thì chồng được nhờ vì Hoả sanh Thổ

Sau đây là ngũ hành tương khắc (xấu)

Kim khắc Mộc_ Mộc khắc Thổ_ Thổ khắc Thuỷ_ Thuỷ khắc Hoả_ Hoả khắc Kim (xấu)

Thí dụ vợ mạng Kim lấy chồng mạng Mộc thì không tốt do Kim khắc Mộc nhưng chồng mạng Kim lấy vợ mạng Mộc thì tốt vì theo nguyên tắc ở trên là tuổi chồng khắc vợ thì tốt, vợ khắc chồng thì xấu.

Về cung thì mỗi tuổi có một cung khác nhau. Sau đây tôi kê trước cho các bạn có tuổi Đinh Tỵ (1977) đến Đinh Mão (1987).Nên nhớ cung phi của nam nữ khác nhau còn cung sanh thì giống nhau

Đinh Tỵ (1977) Mạng Thổ_ cung sanh : khảm_ cung phi khôn (nam), khảm (nữ)

Mậu Ngọ (1978) Mạng Hoả-cung sanh : chấn_ cung phi :tốn (nam),khôn (nữ)

Kỷ Mùi (1979) Mạng Hoả_ cung sanh : Tốn_ cung phi: chấn (nam), chấn (nữ)

Canh Thân (1980) Mạng Mộc_ cung sanh: Khảm_ cung phi :Khôn (nam), Tốn (nữ)

Tân Dậu (1981) Mạng Mộc _cung sanh : Càn_ cung phi : Khảm (nam), Cấn (nữ)

Nhâm Tuất (1982) Mạng Thuỷ _cung sanh : Đoài_ cung phi : Ly (nam), Càn (nữ)

Quý Hợi (1983) Mạng Thuỷ _cung sanh :Cấn_ cung phi : cấn(nam), đoài (nữ)

Giáp Tý (1984) Mạng Kim_ Cung sanh :Chấn _ cung phi :Đoài (nam), Cấn (nữ)

Ất Sửu (1985) Mạng Kim_ cung sanh : Tốn_ cung phi : Càn (nam), Ly (nữ)

Bính Dần (1986) Mạng Hoả_cung sanh : Khảm_ cung phi :Khôn (nam), khảm (nữ)

Đinh Mẹo (1987) Mạng Hoả_ cung sanh: Càn_ cung phi; Tốn (nam), Khôn (nữ)

Muốn biết hai cung có xung khắc nhau hay không thì các bạn xem cách trình bày sau.

Còn các bạn nào cùng tuổi thì tất phải hợp nhau rồi. Người ta có câu nói “Vợ chồng cùng tuổi ăn rồi nằm duỗi”.

Về cung là phần rắc rối khó nhớ nhất nên mới đầu không quen ta ghi lại trên một tờ giấy để tiện tra cứu sau này.

Lại phải nhớ những từ cổ này

Sanh khí, diên niên (phước đức), Thiên y, phục vì (qui hồn)
Đó là nhóm từ nói về điều tốt
Ngũ quỉ, Lục sát (du hồn), hoạ hại (tuyệt thể), tuyệt mạng Đó là nhóm từ nói về điều xấu.
Sau đây là tám cung biến tốt xấu , không cần học thuộc mà khi nào coi thì ta đem ra tra cứu.
Sẽ cho thí dụ để các bạn hiểu cách coi tuổi cụ thể

Bây giờ nói về tám cung biến hoá

Khi tôi viết tắt càn-càn thì hãy hiểu là người thuộc cung càn lấy người thuộc cung càn, hoặc tôi viết cấn- chấn thì hãy hiểu là người có cung cấn lấy người thuộc cung chấn v.v….

1.càn-đoài : sanh khí, tốt; càn-chấn : ngủ quỉ, xấu; càn-khôn :diên niên, phước đức, tốt.; càn-khảm; lục sát (du hồn), xấu; càn-tốn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu; càn-cấn: thiên y, tốt; càn-ly: tuyệt mạng, xấu; càn-càn: phục vì (qui hồn), tốt.

2.khảm-tốn: sanh khí, tốt. khảm-cấn: ngủ quỷ, xấu. khảm-ly: diên niên (phước đức), tốt. khảm_khôn: tuyệt mạng,xấu. khảm_khảm phục vì (qui hồn), tốt

3.cấn-khôn: sanh khí, tốt. cấn-khảm: ngủ quỷ, xấu. cấn-đoài: diên niên (phước đức). cấn-chấn: lục sát (du hồn), xấu. cấn-ly: họa hại (tuyệt thể), xấu. cấn-càn: thiên y, tốt. cấn -tốn: tuyệt mạng, xấu. cấn-cấn: phục vì (quy hồn), tốt.

4.chấn-ly: sanh khí, tốt. chấn-cấn: ngủ quỉ, xấu. chấn-tốn: diên niên (phước đức), tốt. chấn-cấn: lục sát (du hồn), xấu. chấn-khôn: họa hại (tuyệt thể), xấu. chấn-khảm: thiên y, tốt. chấn-đoài: tuyệt mạng, xấu. chấn-chấn: phục vì (qui hồn), tốt.

5.tốn-khảm: sanh khí, tốt. tốn-khôn: ngũ quỉ, xấu. tốn-chấn: diên niên (phước đức). tốn-đoài: lục sát (du hồn). tốn-càn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. tốn-ly: thiên y, tốt. tốn-cấn: tuyệt mạng, xấu. tốn-tốn: phục vì (qui hồn), tốt

6. ly-chấn: sanh khí, tốt. ly-đoài: ngũ quỉ, xấu. ly-khãm: diên niên (phước đức), tốt. ly-khôn:lục sát (du hồn), xấu. ly-cấn : hoạ hại (tuyệt thể),xấu. ly-tốn: Thiên y, tốt. ly-càn: tuyệt mạng, xấu. ly-ly: phục vì (qui hồn), tốt.

7. khôn-cấn: sanh khí, tốt. khôn-tốn: ngủ quỉ,xấu. khôn-càn: diên niên (phước đức), tốt. khôn-ly: lục sát (du hồn), xấu. khôn-chấn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. khôn-đoài: thiên y, tốt. khôn-khảm: tuyệt mạng, xấu. khôn-khôn: phục vì (qui hồn), tốt.

8. đoài-càn: sanh khí, tốt. đoài-ly: ngũ quỹ, xấu. đoài-cấn, diên niên (phước đức), tốt. đoài-tốn; lục sát (du hồn), xấu. đoài-khảm: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. đoài-khôn: thiên y, tốt. đoài-chấn: tuyệt mạng, xấu. đoài-đoài: phục vì (qui hồn), tốt.

Bây giờ xin nói lại về giờ âm lịch cho chính xác.
(theo tháng âm lịch)

Tháng 2 và tháng 8: từ 3giờ 40 đến 5 giờ 40 là giờ Dần.
Tháng 3 và tháng 7: từ 3g50 đến5g50 là giờ Dần
Tháng4 và tháng 6: từ 4g đến 6g là giờ Dần
Tháng5 : từ 4g10 đến 6g10 là giờ Dần
Tháng 10 và tháng chạp: Từ 3g20 đến 5g20 là giờ Dần
Tháng 11: từ 3g10 đến 5g10 là giờ Dần

Biết được giờ Dần ở đâu rồi thì các bạn tính lên là biết giờ khác. Ví dụ vào tháng 7 âm lịch từ 3g50 đến 5g50 là giờ Dần thì giờ Mão phải là từ 5g50 đến 7g50. Cứ thế tính được giờ Thìn, Tỵ…..

Bây giờ tôi cho thí dụ cách xem như thế này

Thí dụ nữ tuổi Nhâm tuất (1982) lấy nam Mậu Ngọ (1978) thì tốt hay xấu.
Xem bảng cung mạng tôi ghi từ 1977 đến 2007 ở trên thì thấy.

1.Xét về tuổi: Hai tuổi này thuộc về nhóm Tam Hiệp, như đã nói ở trên, nên xét về tuổi thì hợp nhau.

2.Xét về mạng: Mậu ngọ có mạng Hoả, trong khi đó Nhâm Tuất này có mạng Thuỷ. Xem phần ngũ hành thì thấy Thuỷ khắc Hoả tức là tuổi vợ khắc tuổi chồng, vậy thì xấu không hợp.

3.Xét về cung: Mậu Ngọ có cung Chấn là cung sanh (cung chính) còn Nhâm Tuất này có cung sanh là Đoài. Xem phần Tám cung biến thì thấy chấn-đoài là bị tuyệt mạng, quá xấu không được
Lại xét về cung phi để vớt vát coi có đỡ xấu không thì thấy Mậu Ngọ về nam thì cung phi là Tốn, Nhâm Tuất cung phi của nữ là Càn mà ở phần Tám cung biến thì tốn-càn bị hoạ hại, tuyệt thể

Như vậy trong 3 yếu tố chỉ có hợp về tuổi còn cung, và mạng thì quá xung khắc, quá xấu. Kết luận có thể xẻ đàn tan nghé.

Hai tuổi này còn có thể kiểm chứng lại bằng phép toán số của Cao Ly (Hàn Quốc, Triều Tiên ngày nay). Tôi sẽ trình bày sau phần này, đây là một cách xem dựa vào thiên can và thập nhị chi của người Hàn Quốc xưa.

Sau đây tôi đưa 1 thí dụ khác lạc quan hơn thí dụ trước

Bây giờ giả sử nữ Kỷ Mùi (1979) lấy nam tuổi Mậu Ngọ (1978) thì tốt hay xấu.
Ta thấy:
Mậu ngọ (1978) mạng Hoả, cung sanh Chấn, cung phi Tốn (nam)
Kỷ Mùi (1979) mạng Hoả, cung sanh Tốn, cung phi Chấn (nữ)
a) Xét về tuổi hai tuổi hợp nhau vì cùng thuộc Lục Hợp, đã nói ở trên
b) Xét về mạng hai tuổi cùng mạng Hoả nên hợp nhau, khỏi bàn.
c) Xét về cung sanh thì xem tám cung biến ta thấy Chấn-tốn được diên niên (phước đức) như vậy là rất tốt
Thật ra chỉ cần hai cái tốt thì chắc hai tuổi lấy nhau là tốt rồi không cần xem cái ba
Tóm lại hai tuổi này lấy nhau rất tốt, đến đầu bạc răng long. Tại sao tôi quả quyết như vậy, bởi tôi còn dựa vào phép toán của Hàn Quốc nữa, sẽ nói sau

Sau đây là BÀI TOÁN CAO LY.
Coi cái này phải kết hợp thêm cung, mạng, tuổi.

*Nam GIÁP-KỶ lấy vợ tuổi
Tý Ngọ được tam Hiển Vinh
Sửu Mùi bị nhì Bần Tiện
Dần Thân được nhất Phú Quý
Mão Dậu được bị ngũ Ly Biệt
Thìn Tuất được tứ Đạt Đạo
Tỵ Hợi được tam Hiển Vinh

*Nam tuổi ẤT CANH lấy vợ tuổi
Tý Ngọ bị nhì Bần Tiện
Sửu Mùi được nhất Phú Quý
Dần Thân bị ngũ Ly Biệt
Mão Dậu được tứ Đạt Đạo
Thìn Tuất được tam Hiển Vinh
TỴ Hợi bị Nhì Bần Tiện

*Nam tuổi BÍNH TÂN lấy vợ tuổi
Tý Ngọ được nhất Phú Quý
Sửu Mùi bị ngũ Ly Biệt
Dần Thân được tứ Đạt Đạo
Mão Dậu được tam Hiển Vinh
Thìn Tuất bị nhì Bần Tiện
Tỵ Hợi được nhất Phú Quý

*Nam tuổi ĐINH NHÂM lấy vợ tuổi
Tý Ngọ bị ngũ Ly Biệt
Sửu Mùi được tứ Đạt Đạo
Dần Thân được tam Hiển Vinh
Mão Dậu bị nhì Bần Tiện
Thìn Tuất được nhất Phú Quý
Tỵ Hợi bị ngũ Ly Biệt

*Nam tuổi MẬU QUÝ lấy vợ tuổi
Tý Ngọ được tứ Đạt Đạo
Sửu Mùi được tam Hiển Vinh
Dần Thân bị nhì Bần Tiện
Mão Dậu được nhất Phú Quý
Thìn Tuất bị ngũ Ly Biệt
Tỵ Hợi được tứ Đạt Đạo

Thí dụ: Nam tuổi Giáp Dần lấy vợ tuổi Thìn hay Tuất thì được Đạt Đạo (gia đạo an vui)

Bần Tiện là nghèo khổ, bần hàn. Đây là nghĩa tương đối có ý nói không khá được sau này ( có thể 15 hay 20 năm sau mới ứng). Bởi con nhà đại gia lấy con nhà đại gia thì dù có bị Bần Tiện cũng là đại gia, nhưng về sau thì kém lần không được như cũ , có thể suy)

ĐÀN ÔNG LẤY VỢ NĂM NÀO THÌ ĐƯỢC ?
Câu trả lời sau đây.
Đàn ông tuổi Tý lấy vợ kỵ năm Mùi. ( năm Mùi không nên lấy)

………….Sửu ………….Thân.
………….Dần…………..Dậu
………….Mão…………..Tuất
………….Thìn………….Hợi
………….Tỵ……………Tý
………….Ngọ…………..Sửu
………….Mùi…………..Dần
………….Thân………….Mão
………….Dậu…………..Thìn
………….Tuất………….Tỵ
………….Hợi…………..Ngọ

ĐÀN BÀ LẤY CHỒNG NĂM NÀO THÌ ĐƯỢC ?
Đàn bà tuổi Tý kỵ năm Mão. (không nên đám cưói năm Mão)

……………..Sửu ……….Dần.
……………..Dần………..Sửu.
……………..Mão………..Tý.
……………..Thìn……….Hợi.
……………..Tỵ…………Tuất
……………..Ngọ………..Dậu.
……………..Mùi………..Thân.
……………..Thân……….Mùi.
……………..Dậu………..Ngọ.
……………..Tuất……….Tỵ.
……………..Hợi………..Thìn.

Thí dụ:
Nam tuổi Tý lấy vợ thì năm nào cũng được nhưng tránh làm đám cưới vào năm Mùi đi. Hay nữ lấy chồng, nếu cô ấy là tuổi Thìn chẳng hạn, thì tránh làm đám cưới vào năm Hợi.

Bác nào ghé chân vào đây thì ngẫm xem đúng ko rồi cho em biết, nhất là các bác thấy xung ý, em làm cái thống kê phát xem xung khắc nó đúng sai thế nào mà dân ta sợ thế?

Advertisements
Categories: Uncategorized
 1. Lan
  2009/01/14 at 11:26 pm

  Toi tuoi Mau ngo (1978), ban trai toi tuoi Quy Mao (1963): nghia la Hoa khac Kim. Nhung toi doc thay dan ong Quy thi lay Ngo se dat Dat Dao. Lam on tu van giup toi, chung toi lay nhau co viec gi khong?
  Toi xin cam on!

  • rokocean
   2009/01/15 at 12:18 am

   Khoa học Phương Đông có nhiều điều kỳ bí ví dụ như lý thuyết về Ngũ Hành, Tuổi, Mệnh… Tuy chúng đều được coi là dựa vào các quy luật của vũ trụ nhưng kiến thúc hiện đại không thể giải thích được.
   Bài viết trên cũng là do tôi sưu tầm và đưa lên với mục đích hiểu thêm phần nào những gì mà các thầy tướng, số hay phán (bời các thầy chỉ phán mà không lý giải cụ thể).
   Áp dụng vào trường hợp của bạn, mệnh Hoả thì khắc Kim nhưng đàn ông Quý lấy Ngọ được Đạt Đạo. Vậy là có cái được và có cái không được. Rõ ràng là tồn tại một mâu thuẫn như bao mâu thuẫn khác trong cuộc sống này. Tôi chỉ suy nghĩ là nếu xét về Tuổi, Mệnh thì có sự tương đối giữa xung và hợp nhưng do lại có thêm tình yêu nên phần hợp sẽ lớn hơn. Vì thế bạn hãy cứ yên tâm, tin vào điều tốt đẹp thì điều tốt đẹp sẽ đến. Mong hai bạn sẽ vun đắp cho tình yêu ngày càng lớn, đẹp để hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

 2. Hanh
  2009/02/12 at 4:20 pm

  Toi tuoi Dinh Tỵ (1977) ban gái toi tuoi tan Dâu (1981) vay theo nhu tren thi tuoi chung toi o vao tam hop, Nhung menh ban gai toi la Thach Luu Moc khac menh toi la menh Sa Trung Tho, ve cung sanh toi cung Khảm ban gai toi cung Càn khong tra duoc trong phan tren nen khong biet hop hay khong, con ve cung phi toi cung Khon, ban gai toi cung Cấn la sinh khi (tot). Vay tum lai tui toi co hop tuoi cuoi xinh hay khong. Vi gia dinh toi bao chung toi co menh khong hop nhau, can Dinh cung khong hap can Tan nen khong muon chung toi cuoi nhau.

  • Anh Thu
   2010/01/12 at 12:06 am

   Tinh yeu, niem tin, su ton trong lan nhau moi quan trong ban ah.

 3. Hong
  2009/05/12 at 5:28 pm

  Tại sao trong phần giờ âm lịch lại ko có tháng 01???

 4. Ly Ngo
  2009/05/30 at 5:07 pm

  em sinh ra va lon len o Vietnam, tuoi Canh Ngo ( 27/2/1990 ). Ban trai em la nguoi My, sinh ra, lon len o My, tuoi Nham Tuat ( 2/9/1982 ). Em xem thay ky tuoi, va bi. Ngu Biet Ly. Mong duoc ly giai va xin loi khuyen ve 2 tuoi nay. Em xin cam on.

 5. van
  2009/06/14 at 11:43 pm

  lam on cho e hoi giáp tý và đinh mão có lấy nhau được không ạ. e nghe người ta nói tuổi này lấy nhau sẽ sinh ly tử biệt

 6. thanh van
  2009/07/03 at 12:08 am

  cho e hoi em sinh nam 1987 ,em lay nam 1978 tot hon hay la 1982 tot hon ,xin cam on nhieu

 7. mrDuy
  2009/09/18 at 1:41 am

  Cho toi hoi, toi la Giap Tý(nam) nguoi yeu toi la Canh Ngo(nu), ngu hanh thi Tho sanh Kim, nhu vay la tot, nhu vay la nguoi chong duoc nho vo.
  Neu noi thi la Tý Xung Ngo, nhu vay la xau. Toi muon hoi cu the, lay nhau thi co sao khg? dieu can la 2 cai tot phai khong?? nhu vay xem nhu the nao, hay cho toi cau tra loi…..

  • tuongvi
   2009/10/06 at 9:18 am

   Tôi có biết 1 chút về tướng số: bạn là Giáp tý va bạn gái là Canh ngọ,2 mệnh thổ và kim rất tốt,làm ăn sẽ sinh lợi lộc,phát đạt,còn về 2 tôủi xung nhau thì các bạn sẽ khắc khẩu cần phải nhịn nhau thì nhà cửa sẽ được yên ấm chứ ko ảnh hưởng gì nặng nề cả.các bạn yên tâm nhé,chúc các bạn hanh phúc.

 8. pham thu huong
  2009/09/24 at 6:19 pm

  mình sinh năm 1987, nguoi yêu sinh nam 1984, tức là tuổi giáp tí và đinh mão xung khắc không hợp, cũng sinh li tử biệt nghe mà thấy sợ quá,mà 2 đứa có dự định là sẽ cưới nam 2011,khi cưới làm thế nào để vận mệnh 2 đứa tốt hơn đây? rất mong có sự trả lời

 9. James Tran
  2009/09/30 at 4:23 pm

  Xin quy vi cho toi hoi, toi tuoi At Ty (1965) mang Hoa, vo toi tuoi Binh Thin (1976), nhu vay co hop khong? Quy vi nao biet, cho cau tra loi, cam on that nhieu.

  • tuongvi
   2009/10/06 at 9:26 am

   Tuổi tý và thìn là tam hợp nhưng thường người ta nói:tam hợp hoá tam tai nhưng thực ra tôi để ý có nhiều cặp vợ chồng tam hợp nhưng vẫn hạnh phúc ,êm ấm ko có chuyện gì to tát cả,quan trọng là 2 người sống nhân đức,hiền lành ,tốt bụng thì việc gì cũng bình an thôi.Bính thìn là mệnh thổ, thổ _hoả khắc nhau nên làm ăn ko được tốt lắm,nói thẳng ra là sẽ ko có nhiều tiền,ko sinh lời.

 10. Red Roza
  2009/10/05 at 9:09 pm

  Minh sinh 13/10/1987 (ngay duong) va nguoi ui minh sinh 8/2/1987 (ngay duong). Lieu hai dua minh lay nhau co hop khong? Va lay nam nao thi duoc?

 11. foreverandone
  2009/10/05 at 10:58 pm

  Nam sinh ngay 18/07/1987(tinh theo duong lich), nu(02/04/1987- tinh theo duong lich). Minh dang bi gia dinh phan doi du lam’ vi keu 2 tuoi nay` xau’. Mong ban xem xet’ giup minh`. Ban nhan’ vao mail cho minh` nhe’: foreverandone12345@yahoo.com. Minh cam on rat nhieu!

 12. tuongvi
  2009/10/06 at 9:30 am

  tuongvi :
  Tuổi tý và thìn là tam hợp nhưng thường người ta nói:tam hợp hoá tam tai nhưng thực ra tôi để ý có nhiều cặp vợ chồng tam hợp nhưng vẫn hạnh phúc ,êm ấm ko có chuyện gì to tát cả,quan trọng là 2 người sống nhân đức,hiền lành ,tốt bụng thì việc gì cũng bình an thôi.Bính thìn là mệnh thổ, hoả sinh thổ là rất tốt,làm ăn thuận lợi,chúc mừng 2 người nhé.

 13. tuongvi
  2009/10/06 at 9:32 am

  Vừa nãy tuongvi xem nhầm mệnh thổ va hoả,xin lỗi nhé,lại ko biết cách xoá nữa.

 14. Dương Khánh Linh
  2009/10/10 at 9:05 pm

  Xin hỏi tuổi Quý Hợi, chồng mình tuổi Nhâm Tuất, xem chừng là rất xấu phải không? rơi vào ngũ ly biệt rồi thì ngũ quỷ. Xem lại cho mình nhé. Cám ơn rất nhiều

 15. dang thanh trung
  2009/10/19 at 1:51 am

  nam sinh 24 thang 11 năm 1986.cho em xin hoi chi tiết tuổi của em năm nay thế nào.việc thi cử học hành ra sao.Đặc biệt là em có dự định kết hợp làm ăn với một người nam sinh năm 1978 liệu có kết hợp được không ạ có dự định vào tháng 12 dương lịch là bắt đầu rồi.em xin cảm ơn. mong ban quản trị hồi âm sớm cho em được tham khảo.

 16. ngô văn long
  2009/10/21 at 9:59 pm

  mình sinh năm 1978 tuổi mậu ngọ mình đang muốn cưới vợ sinh năm 1983 nhung hai mạng này kỵ nhau nếu sống với nhau thi kết cục sau này thế nào mong các bác cho lời khuyên.

 17. ngô văn long
  2009/10/21 at 10:08 pm

  mình sinh năm 09/1978 âm lịch tuổi mậu ngọ mình đang muốn cưới vợ sinh năm 12/198 đương lịch nhưng hai mạng này kỵ nhau nếu sống với nhau thi kết cục sau này thế nào mong các bác cho lời khuyên.

 18. Nguyen Thu
  2009/11/09 at 1:23 pm

  Tôi tuổi Quý Hợi (1983 ) Mạng thủy, người yêu tôi tuổi Bính Thìn ( 1976 ) Mạng thổ. Neu lấy nhau thì sẽ như the nao? Xem giúp mình với…!?

 19. Thy
  2009/11/14 at 4:41 pm

  Cho hỏi nữ sinh năm (1985) nam sinh năm (1982) thì có hợp nhau không?

 20. hoa
  2009/11/17 at 9:45 pm

  pham thu huong :mình sinh năm 1987, nguoi yêu sinh nam 1984, tức là tuổi giáp tí và đinh mão xung khắc không hợp, cũng sinh li tử biệt nghe mà thấy sợ quá,mà 2 đứa có dự định là sẽ cưới nam 2011,khi cưới làm thế nào để vận mệnh 2 đứa tốt hơn đây? rất mong có sự trả lời

 21. 2009/12/07 at 10:21 am

  Tôi sinh tại miền nam VN ngay 28 tháng 4 nam 1975 duong lich khỏang 5 gio chiều – trong tử vi bảo cháu có cung Triệt va Vũ khúc o cung Thê se bị nhiều hình khắc chia ly …Bạn gái tuoi Mậu Ngọ 1978 – sinh vào tháng 10 Âm Lich –…Hai tuoi nay hợp voi nhau không va nen kết duyen chồng vợ duoc không – co duoc hạnh phúc va duong công danh, con cái co tốt không ?
  Sao xem tuoi có thầy bảo tôi la 17 âm lich , nguoi lại xem la 18 âm
  lich – Kinh nhờ xem giup co the goi vao email tranmaytim@yahoo.com
  Kinh đa tạ

 22. hongquyen
  2009/12/07 at 3:43 pm

  minh sinh nam 1986 binh dan tuoi con cop con ban trai minh sinh nam 1982 tuoi con cho . cho minh hoi hai tuoi nay co lay duoc nhau kho?

 23. kevin
  2010/01/01 at 9:09 am

  Mình sinh năm 1987 bạn gái mình sinh năm 1990 vậy có lấy nhau được ko?

  • kimthoa
   2010/01/07 at 4:02 pm

   lay duoc .nhung co ve khong hop lam

 24. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  2010/01/12 at 10:15 am

  Bạn trai mình sinh năm 1984 ( ngày dương 13/04/1984 )còn mình sinh năm 1987 ( ngày dương 22/06/1987). Bọn mình đi xem ngày để cưói thầy nói không hợp giờ có áp lực từ gia đình. Bạn giúp mình với xem hai tuổi có cưới đc ko?

 25. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  2010/01/12 at 11:39 am

  Mong bác xem hộ và gửi vào mail cho mình nguyetnewhope@gmail.com

 26. 2010/01/23 at 11:04 am

  Cac bac cho em hoi: em sinh nam 1981 (la nam) nguoi yeu em la 1986 (nu) hai tuoi nay lay nhau co duoc khong? cam on cac bac!!

 27. Duc Thuan
  2010/02/07 at 8:56 pm

  chương trình cho hỏi toi sinh năm 1982 (nhâm tuất) hợp với tuổi nào và kỵ với tuổi nào nhất?

 28. khoa
  2010/02/10 at 3:19 am

  xin hoi: toi sinh nam 1977 co nguoi ban gai 1992 co hop voi nhau khong?
  cam on nhieu.

 29. ngan
  2010/02/13 at 12:50 pm

  minh la nu sinh nam 1989 ( ky ty), ban trai tuoi canh ngo (1990), theo nhu bai dang thi 2 tuoi nay xet ve tuoi thi khong khac, xet ve cung ( ca cung sanh lan cung phi ) thi tot; ( cung sanh: nam doa`i – nu can’; cung phi : nam kham – nu ton). nhung xet ve mang thi xau : moc khac tho, ma moc lai lai mang cua nguoi nu. xem them phan cao ly cua Han Quoc thi trai canh lay vo ty thi ban tien, ngheo kho. ban trai em sanh vao thang 2 am lich, nam canh ngo sanh vao thang nay so se bi luu the. Tot co, xau co, em hok biet phai nhu the nao ca. Tu van giup em voi.

 30. 2010/03/27 at 9:19 pm

  Toi sinh nam 1981 (tan dau) nguoi yeu toi sinh nam 1984 (giap ty) theo nhu ban noi o tren la khong hop duoc ty gi ca vay ban cho toi mot loi khuyen duoc khong ah

 31. 2010/04/12 at 7:16 pm

  toi la nu sinh nam giap ty ban trai toi 1978 mau ngo neu nhu ban noi thi tuoi chung toi khong hop nhau nhu vay neu chung toi van lay nhau thi co sao khong

 32. thanhthanh483@hotmail.com
  2010/05/09 at 9:51 pm

  em tuoi nham ty (nu) o chung voi nam tuoi thin (1988) co hap khong?

 33. co be buon
  2010/05/13 at 12:05 pm

  ng em yeu tuoi Giap ty (1984)con e tuoi Tan mui
  bon em yeu va lay nhau co hop ko a?
  xin giup e voi!!!

  • bảo hương
   2011/02/26 at 10:28 am

   1991 và 1984
   -về mệnh:thổ sinh kim:tốt
   -về chi:tý thuộc dương,mùi thuộc âm:cân bằng âm dương
   mùi và tý không nằm trong tứ hành xung cũng không nằm trong tam hợp hay chánh xung và bàng kỵ:bình thường
   -về can:giáp hợp kỷ khắc canh-tân hợp bính khắc đinh:giáp và tân không khắc không hợp:bình thường
   trai Giáp lấy vợ Mùi
   “long phi vô vỏ,thói quan tán tài”
   làm quan bị giảng Rồng bay mà thiếu mưa,hao tán tiền tài,gặp nhiều sự rủi,con cái khổ lây=xấu
   -về cung:
   trai cung chấn lấy gái cung khảm
   càn-khảm thiên y ấy lộc trời
   cậy nhờ nước tưới là hoa tươi
   cháu con thông tuệ đều khoa bang
   lộc hưởng vinh sang phước để đời
   tốt
   -tân mùi và giáp tý khá hợp nhau,hai yếu tố tốt,1 yếu tố bình thường,1 yếu tố xấu(nếu chỉ xét riêng hàng can của 2 người là giáp và tân thì bình thường nhưng nếu xét theo phần chữ của người con trai:trai giáp lấy vợ mùi thì xấu).cái này để tham khảo thôi nha
   Mình cũng giống bạn…heehe chuc ban hanh phuc nha

 34. nhu quynh
  2010/06/14 at 11:57 am

  em tuoi ki ty nguoi yeu em tuoi at suu.xet ve ca cung lan menh thi e voi nguoi yeu em deu k hop(e menh moc cung can con nguoi yeu e menh kim cung ton)nhung xet ve tuoi thi lai la tam hop
  E va anh ay co the lay nhau duoc k?
  A cho chung em loi khuyen duoc k

  • Trần Thị Trang
   2011/04/19 at 2:13 pm

   Em sn06/12/1989 kỉ tỵ người yêu em la Nguyễn Tiến Dũng sn 23/09/1985 Ất sửu
   hai chugns em có hợp nhau không ah? xin cho em lời khuyên? và nếu cưới thì cưới năm nào và sinh con năm nào ah?. xin cảm ơn nhiều nhé. mong đợi hồi âm!

 35. Linh Hoang
  2010/06/22 at 11:16 am

  Toi Tuoi Nham Tuat ( Nu) Lay chong tuoi Mau Ngo da co 1 Be gai 3 thanh tuoi. Toi muon hoi lam sao de hoa giai nhung xung khac trong quan he vo Chong de co the cung song dai lau va lam an phat dat?

  Chung toi cung lam chung 1 cong ty.

  Xin vui long giup toi.

  Linh Hoang

 36. nhan
  2010/07/06 at 1:16 pm

  toi tuoi Dinh mao nguoi yeu toi tuoi Tan Dau duoc khong?

 37. 2010/08/18 at 4:16 am

  xin cac bac tien boi chi giup toi, toi sinh 1970 da lay vo sinh nam 1976 khong hop nhau rat nhieu thu, nay toi muon xay dung gia dinh lan thu 2, vay voi nhung tuoi nhu the nao thi se hop nhau chung song hoa binh.mot lan nua mong cac master chi bao giup , toi vo cung viet on va cam on tran thanh

 38. le ngoc xuyen
  2010/11/13 at 3:35 pm

  em tuoi binh dan sinh 27/09/1986 em yeu co ban gai tuoi ki ty khong biet tui em co the den voi nhau khong. theo xem tu vi thi 2 tuoi nay khong thay nam trong xung khac hay.ma co na trong luc hai. va lai tuoi ky ti cung khong co noi ki voi binh dan cac mong cac bac cho xin y kien,huhuhuhuhhuhu

 39. Tovo
  2010/11/19 at 12:58 am

  Toi sjnh ngay 29.08.1990. Ng iu toi sjnh ngay 13.03.1984. Neu sang nam cuoi thi chung toi chon ngay thang nao nam sau thi tot a? Xin tra loi giup toi a.

 40. lan phúc
  2010/11/20 at 10:55 am

  Thân chào!
  Tôi tuổi Mậu thìn sinh ngày 29/07/1988 AL và bạn trai em sinh ngày 27/11/1982 AL, cả 2 đều sinh khoảng 21h đến 00h nhưng không rõ là giờ nào. Chúng em quen nhau được 3 năm rồi tình cảm dành cho nhau rất nhiều nhưng ba mẹ em không chấp nhận cho 2 đứa vì tuổi em và anh ấy rất khắt nhau ,sau này kéo con chúng em cũng khổ theo, có cưới nhau thì 2 đứa cũng chia tay vì làm ăn không được,khắt khẩu…. nhiều thứ lắm. Cho tôi hỏi có phải tuổi 2 bọn em không thể đến với nhau được không ?Mà tuổi mậu thìn của em khổ lắm hả ? giúp em đi em không biết phải làm sao hết

 41. to
  2011/01/05 at 5:15 pm

  em sinh năm 1989, người yêu em sinh năm đầu năm 1989 ( theo lịch dương ) còn lịch âm là 1988 thì có lấy được nhau k ạ. Xin giúp e với.

 42. chutieu
  2011/03/27 at 2:42 am

  mình sn (dương) 28/09/1984, nữ sn (dương) 20/09/1989, vậy có hợp không vậy? và cho hỏi, Ngủ Quỹ và Lục Sát có nghĩa là gì? thanks

 43. thienthaonguyen
  2011/03/31 at 7:57 pm

  tuoi ky mui 1979 va tuoi giap ty 1984 nghe noi hai tuoi nay xung khac khong ket hon duoc phai khong ah?

  • hùng
   2011/05/24 at 2:46 am

   Em sinh ngày 08/12/1988 âm lịch tức ngày 16/01/1989. Vậy em lấy vợ tuổi gì là hợp nhất?
   Và khắc với những tuổi nào?
   Em xin cảm ơn!

 44. meo meo
  2011/04/01 at 1:25 pm

  Nếu các bác mà xem được cái này thì mất cái kia. Xem theo phong thuỷ này thì chẳng ai hợp với ai cả.
  Xem ở chỗ này thấy rõ hợp, đến lúc sang chỗ khác thấy lại khắc nhau. không biết đường nào mà lần nữa.

 45. Trần Xuân Trường
  2011/04/25 at 11:33 pm

  Xin chào!
  Cho mình hỏi là mình tuổi tân dậu tên Trần Xuân Trường 1981
  vợ mình kỷ tỵ tên Trần Thị Hiền 1989
  Hai vo chồng sắp sinh bé trai vao thang 6 âm lịch 2011
  như vậy nhà mình 3 người đều mạng mộc thì có bị khắc gì không? và mình nên đặt tên con như thế nào là tốt nhất. Rất mong nhận được hướng dần của các bạn.
  Xin chân thanh cảm ơn!

 46. Trần Xuân Trường
  2011/05/01 at 7:28 pm

  Xin
  chào!
  Cho mình hỏi là mình tuổi tân dậu tên Trần Xuân Trường 1981
  vợ mình kỷ tỵ tên Trần Thị Hiền 1989
  Hai vo chồng sắp sinh bé trai vao thang 6 âm lịch 2011
  như vậy nhà mình 3 người đều mạng mộc thì có bị khắc gì không? và mình
  nên đặt tên con như thế nào là tốt nhất. Rất mong nhận được hướng dần
  của các bạn.
  Xin chân thanh cảm ơn!

 47. Vân Anh
  2011/05/02 at 8:55 am

  em sinh ngày 14-9-1987, bạn trai em sinh ngày 28-12-1985 (Dương lịch). Nhà anh ấy đi xem bảo 2 đứa xung khắc không lấy được nhau, có lấy thì cũng không hạnh phúc,ly tán, con cái sau này bệnh tật… nói chung là nhiều thứ lắm. Anh xem hộ em với ạ!

 48. pham thi huong huyen thuy
  2011/05/03 at 8:31 pm

  con trai toi tuoi giap ty 1984 lay vo tuoi mau thin 1988 duoc khong?

 49. vt
  2011/05/03 at 11:02 pm

  em sinh 1992,bạn trai sinh 1990 . xét về tuổi thì không xung . xét về mệnh thì em mệnh kim,bạn trai mệnh thổ. vậy thổ sanh kim (tốt). xét về cung thì em cung đoài bạn trai cung khảm. khảm_ đoài họa hoạn(tuyệt thế )xấu .theo bài toán cao ly thì ngũ biệt ly. tốt có xấu có em phải làm sao đay? cho em hỏi luôn “tuyệt thể” là gi ? thanks!

 50. Tran Duc
  2011/05/13 at 10:31 am

  Em thấy cái món Tử Vi này cũng thú vị đấy! Cám ơn bác đã có một trang thật ý nghĩa để mọi người cùng nhau chia sẻ!

  Em sinh tháng 6/1982 (Nhâm Tuất) âm lịch lấy vợ tháng 2/1987 âm lịch (Đinh Mão), em cũng tự tìm hiểm và nghiên cứu nhưng hôm nay muốn nhờ bác xem chúng em thế nào?

 51. pham tung
  2011/05/28 at 1:52 pm

  em tuoi giapty lay vo tuoi binh dan co hop khong?

 52. hoang nam
  2011/09/20 at 10:27 am

  nghe bac giang giai that hay
  em rat phuc .em rat me phong thuy
  va rat tin ,moi cong viec lam an em deu theo phong thuy . em chua di sau vao van de cung mang vo chong
  bac cho em hoi va nho bac giang giai cho em nhe .
  em tuoi mau ngo sinh nam 1978 .con vo em la at suu sinh nam 1985 theo bac co hop ko
  em sinh ngay 29 tet am lich vao 12 gio chua
  nho bac chi giao cho em voi nhe .thankyou bac rat la nhieu
  mong dc bac hoi am som

 53. anhtuyet
  2011/10/03 at 12:25 am

  em tuoi mau thin 1988 lay tuoi suu 1985 co hop ko???va hop hay khong hop nhu the nao??? cac bac lam on giup em voi em lo qua!co gi gui qua mail cho em nhe anhtuyet.minhlonggift@gmail.com
  cam on nhieu!

 54. anhtuyet
  2011/10/03 at 12:29 am

  nguoi minh thich sinh ngay 27/2/1985 con minh 11/11/1988
  giup minh voi cac ban nhe!

 55. thuyduong
  2011/12/30 at 11:02 pm

  làm ơn cho e hỏi em sinh ngày 22/10/1990, bạn trai em sinh 19/6/1989, 2 tuổi này có khắc nhau không ạ, có thể tiến xa hơn không ạ? em cảm ơn nhiều ạ!

 56. Dũng
  2012/01/23 at 9:29 pm

  Em tuổi Nhâm tuất (1982)lấy vợ tuổi Ất sửu (1985) tốt sấu như thế nào?

 57. nguyenvanquan
  2012/02/03 at 10:23 am

  em tuoi ty 27/9/1989 ban gai cua em 10/3 1989 em thay tuoii nay hop ve nam nhung ko hop ve thang mong cac anh chi bao va cho em loi khuyen

 58. windy
  2012/02/11 at 9:48 pm

  Em sinh năm 1991, người yêu em 1983. hai người có hợp đc với nhau ko ạ? Xin cám ơn ạ 😦

 59. bup be mit uot
  2012/02/13 at 9:12 am

  có thể cho tôi hỏi con gái tuổi nhâm thân(1992) có nên yêu con trai tuổi bính dần(1986)
  nhờ bạn giải đáp giùm cảm ơn bạn nhiều

  • Nguyễn văn thiêt
   2015/09/22 at 8:04 am

   Em sinh năm 1987đinh mão co lây đươc vơ sinh năm 1990 canh ngo kô vây va nêu lây thi co nhưng j xẩy ra kô vây HÃY CHO EM XIN CÂU CHA LƠI NHE EM CAM ƠN NHIÊU NHE

 60. Bui Thi hung
  2012/10/20 at 1:21 pm

  E sinh 29/11/1985.am lich
  Ban e sinh 25/11.1978.duong lich
  E la nguoi vn con ban e la nguoi Hoa
  Minh muon Hoi hai tuoi nay co hop va tro thanh vo Chong voi nhau dc ko .mong Cau tra Loi som cua ban .cam on ban nhieu

 61. mai thanh
  2013/12/06 at 1:51 pm

  cho em hỏi e sinh năm 1987 có hợp tuổi 1986 không ạ

 62. 2014/01/01 at 5:49 pm

  Chau la nu sn,1972 lay nam sn 1955 o tot k ? Va hop nhieu hay khac nhieu hon ? A

 63. quang thắng
  2014/01/23 at 8:07 pm

  cho em hỏi em sinh 2/4/1991 bạn gái em sinh 22/6/1991 đều la lich dương.anh chị xem giup em 2 tuổi này có hợp nhau không ạ. cảm ơn anh chị

 64. huong tran
  2015/03/04 at 10:17 am

  Ck 1982 vk. 1985 xem khắc mạng hả bạn

 65. Trinh
  2015/04/02 at 1:32 pm

  nữ tuổi đinh sửu lấy nam tuổi đinh sửu hợp không vậy

 66. Ngoc
  2015/07/29 at 12:51 pm

  Nam tân mùi (10-1-1991) , nu quý dậu (18-4-1993) ket hon duoc ko ak?

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: